Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

S  9699442 S  9699444

ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม พร้อมด้วย ครูหล่อโจ  หยี่บรา ครูอังคณาภรณ์ ปรีชาพงค์มิตร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าร่วมติวเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ระหว่างวันที่  10 - 11 พฤษจิกายน 2557  ซึ่งมี ครูธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นติวเตอร์ในการติว 

S  9699443

 

S  9699445