Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 0103 DSC 0138

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุน เป็นผู้รับมอบจากผู้อำนวยการ

DSC 0157

 

DSC 0158

 

DSC 0104

 

DSC 0152