Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน

 mdsk

นายสงกรานต์ บุญมี  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

สาขา วิชาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์  09-3047-5205

 

buildingMAP

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(ONET)

ผลการประเมินภายนอกรอบ ที่ 3

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

1. นายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย

ประธานกรรมการ

2. นายณัฐวุฒิ สำนัก

กรรมการ

3. นางนวลจันทร์ กันทร

กรรมการ

4. นางมาลี เมืองมา

กรรมการ

5. นายอินสม ธรรมสอน

กรรมการ

6. นายพงษ์พัฒน์ กันจินะ

กรรมการ

7. พระครูวินัยธรนนทวัฒน์   วิสุทโธ

กรรมการ

8. นายเจริญทรัพย์ มังคะละ

กรรมการ

9. นายนพ ณ.น่าน

กรรมการ

10. นายศุภชัย ใจธิ

กรรมการ

11. นายเกต สุวรรณ์

กรรมการ

12. นายบุญเชิด   ติ๊บมา

กรรมการ

13. นายสมเจตต์ พุทธวงค์

กรรมการ

14. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ