Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน

 mdsk

นายสงกรานต์ บุญมี  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

สาขา วิชาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์  09-3047-5205