Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 2310  IMG 2128

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยคณะกรรมการสภานักเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องร่วมกันจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มและข้าวตอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง  (ปชส.รร./ภาพข่าว)

 IMG 2148

 

IMG 2176

 

IMG 2179

 

IMG 2267

 

IMG 2301

 

IMG 2310