Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

35386 35385

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ bike for Mom" กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ การปั่นในครั้งนี้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้ รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร(ประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว)

152400

 

152402