Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู – อาจารย์ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

IMG 1828

 

IMG 1864

 

IMG 1867