พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: ข้อมูลโรงเรียน | ฮิต: 12094

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

1. นายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย

ประธานกรรมการ

2. นายณัฐวุฒิ สำนัก

กรรมการ

3. นางนวลจันทร์ กันทร

กรรมการ

4. นางมาลี เมืองมา

กรรมการ

5. นายอินสม ธรรมสอน

กรรมการ

6. นายพงษ์พัฒน์ กันจินะ

กรรมการ

7. พระครูวินัยธรนนทวัฒน์   วิสุทโธ

กรรมการ

8. นายเจริญทรัพย์ มังคะละ

กรรมการ

9. นายนพ ณ.น่าน

กรรมการ

10. นายศุภชัย ใจธิ

กรรมการ

11. นายเกต สุวรรณ์

กรรมการ

12. นายบุญเชิด   ติ๊บมา

กรรมการ

13. นายสมเจตต์ พุทธวงค์

กรรมการ

14. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ