ข้อมูลผู้บริหาร

นายอรรณพ ยะตา

วันเดือนปีเกิด 4 กรกฎาคม 2514

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มรับราชการ 1 มิถุนายน 2539

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์ 0812904166

อีเมล annop@gmail.com