รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม รับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ม.1 มอบตัว วันที่ 1. เมษายน 2566
ม.4 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566
目 หลักฐานการสมัคร
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน, บิคา, มารคา, ผู้ปกครอง)
5.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 061-252-4198 , 053-671589